logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Kontrolní hlášení od 1.1.2016

Kontrolní hlášení

Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016.

První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/, fyzické osoby /FO/ - měsíční plátce)

Neplatí zde „promíjecí“ lhůta 5 dní bez sankcí.

Nový druh daňového tvrzení – podání Finančnímu úřadu.

- FO musí podat v termínu pro podání řádného tvrzení k DPH (měsíční nebo kvartální), tedy do 25. následujícího měsíce.

- PO podává každý měsíc, bez ohledu na období tvrzení DPH.

- pokud KH nemá náplň, tak se nepodává (plnění zahrnová v KH jsou nulová)

Podání je možné pouze elektronicky v řádném formátu:

a) přes datovou schránku

b) nebo přes stránky Finanční správy   https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces , aplikace EPO, kde bude dokument i zkontrolován a lze ho rovnou odeslat na Finanční úřad.

- nutno podepsat elektronickým podpisem

- nebo autorizovat opět přes datovou schránku

- nebo odeslat a potvrdit „e-tiskopis“, který se musí do data pro podání (25. dne v měsící) podat nebo odeslat fyzicky na FÚ.

SANKCE:

- jsou přímo určené Zákonem, nelze tedy žádat o jejich prominutí apod. (dle Daňového řádu).

- jejich výše je přímo určená – není to :“....až do výše...“

 • nepodání KH v řádné lhůtě, ale podání později bez vyzvání správce daně …..1.000,- Kč
 • podání KH po výzvě FÚ, v náhradní lhůtě..........10.000,- Kč
 • nepodání náhradního KH (se změnami nebo potvrzením stavu ) na výzvu FÚ....30.000,- Kč

- zde se toto vztahuje i na odpověď na jakoukoliv výzvu FÚ ohledně KH, pokud plátce na ni nebude reagovat do 5 kalendářních dnů od doručení. Reakce je i potvrzení podaného stavu jako správného.

 • nepodání žádného KH ani v náhradní lhůtě ….50.000,- Kč.

Většina lhůt na reakci na výzvu FÚ je pět kalendářních dní od doručení. FÚ bude tyto výzvy doručovat výhradně elektronicky – do datové schránky subjektu nebo na uvedenou mailovou adresu. Datum doručení je u mailu – datum odeslání správcem daně. U datové schránky je doručení dnem přihlášení do schránky nebo po 10ti dnech je doručeno fikcí.

Druhy KH ( §101e - §101f ZDPH):

- řádné, první podání, ikdyž je po termínu

- opravné, náhrada již podaného hlášení, pokud neuplynula lhůta k jeho podání. K předchozímu se nepřihlíží = je nutné vyplnit znovu všechny údaje (data se na FÚ přemazávají)

- následné, po uplynulé lhůtě pro řádné podání, při zjištění chyb v podaném KH – nutno podat do pěti pracovních dnů od zjištění chyby – opět se podává celé, všcehno vyplněné znovu.

Náplň KH – obecně:

 • každý doklad samostatně na vlastní řádek (mimo přímo určené případy)
 • všechna plnění, která se týkají přenesené daně (PDP) tedy náplň řádků č. 25, 10, 11 Přiznání DPH
 • pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu, pořízení nového dopravního prostředku (řádky č. 3,4, 9 přiznání DPH)
 • uskutečněná plnění a přijaté úplaty s hodnotou nad 10.000,- Kč (klasicky např.: – faktury vydané, pokladna příjem,...) řádky 1, 2 přiznání DPH =) pokud tato plnění bylo poskytnuto plátcům DPH, osobám povinným k dani (neplátcům, podnikatelům), PO nepovinným k dani. / u neplátců se místo DIČ plátců uvede DIČ přidělené FÚ pro daň z příjmu/
 • uskutečněná plnění do limitu 10.000,- Kč – uvádí se součet všech dokladů (zjednodušených dokladů) za období. Limit je do 10.000,- za doklad včetně daně.
 • přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 40, 41 Přiznání DPH) nad 10.000,- Kč, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet – tedy přijatá plnění od plátců.
 • Přijatá plnění do 10. 000,- v součtu
 • poslední část KH je kontrola vazeb na Přiznání k DPH

Důležité:

- v KH se uvádí číslo dokladu, které se musí shodovat u obou protistran – tedy ve velké většině případů je to VS dokladu. Zadává se v podobě alfanumerických znaků (čísla a písmena), bez lomítek, pomlček....

- je třeba začít opět u dokladů (i přijatých) začít hlídat DUZP – to je kriterium zařazení do správného období KH.

KH nahrazuje dosavadní „evidenci pro účely daně z přidané hodnoty“, „evidenci pro DPH v režimu přenesení daňové povinnosti“.

KH nenahrazuje samotné přiznání k DPH a Souhrnné hlášení.

Jednotlivá specifika náplně oddílů KH jsou rozsáhlejší, informace lze najít na stránkách Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH .

Finanční správa bude dále do konce roku vydávat další informace k tomuto tématu a upřesnění.

ROK 2014, NOZ.....

Hned od 1.1.2014 platí Nový občanský zákoník. Změn v každodenním životě bude dost, ale dají se nějak uchopit. V podnikatelském životě, v daních a v účetnictví, toho je víc a ne ke všemu je jednoznačný výklad nebo nějaké Prováděcí předpisy apod..

Pro leden jsou důležité změny v DPH, o kterých jsem už psala. Hlavně si ohlídat ručení za neodvedenou DPH, zda je u FÚ registrován a zveřejněn správný účet, elektronické podání přiznání.

Ostatní změny v daních (a je jich dost), platí od 1.1.2014, tedy v přiznání budeme ve velké většině řešit až v roce 2015. V rámci různých optimalizací bude důležité se s nimi seznámit, ale není to nic, co by hned teď spěchalo.

Co se nás bude týkat dříve jsou daně z nemovitostí, z nabytí movitého majetku. Tyto nejsou vázány na konec roku, ale na proběhnutý úkon (prodej, převod, apod...). K těm se vyjádřím v první řadě.

 

Změny DPH

V Zákoně o DPH je mimo terminologických změn jedna příjemná změna - ručení za nezaplacenou daň při platbě na neuveřejněný účet je podmíněna nově částkou 700.000,- (dvojnásobek částky, která je povolena pro platby v hotovosti na den) za celé plnění. Nejde tedy o jednotlivé uhrady, ale celé plnění pokud je pod 700.000,- Kč, tak není nutné sledovat na jaký účet se platí.

Další velkou změnou je nově povinnost všech plátců DPH podávat od ledna přiznání pouze elektronicky. Vyjímku mají fyzické osoby s obratem menším než 6 milionů a identifikovaných osob.

 

NOZ a změny v daních a účetnictví

Včera nově zvolená vláda schválila "daňový balíček" k NOZ, ketrý sjednocuje terminologii, ale i upravuje a mění daňové zákony.

Mimo jiné se ruší samostatná darovací daň a přechází pod Daň z příjmu.

Daň z dědictví není zrušena, ale je ve všech vyjímkách, takže ve finále se dědictví nedaní už vůbec nikdy

Daň z převodu nemovitosti se bude počítat o dost složitěji, než se počítá dosud.

A daň z nemovitosti se mění hlavně kvůli změnám v chápání stavby a pozemku v NOZ.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...